Neomezené vycházky během rizikového těhotenství?

Maximální délka vycházek během rizikového těhotenství je 6 hodin denně. A pouze v době od 7:00 do 19:00

Pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství, se nijak neliší od jakékoliv jiné neschopenky. I během rizikového těhotenství tak máte nárok na standardní nemocenské dávky.

Za prvních 14 dní je to náhrada mzdy od zaměstnavatele a od 15 dne jsou to nemocenské dávky od ČSSZ.

Během neschopenky z důvodu rizikového těhotenství platí stejná omezení. Lékař vám může povolit vycházky pouze v tom rozsahu, co mu umožňuje zákon.

Maximální délka vycházek během rizikového těhotenství je 6 hodin denně. A pouze v době od 7:00 do 19:00

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 56:

(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. O souhlas orgánu nemocenského pojištění podle věty třetí žádá tento orgán ošetřující lékař v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; ustanovení § 61 odst. 3 platí zde obdobně. Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty třetí v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému pojištění, pokud to technické řešení daného informačního systému pojištění umožní.

Mohlo by vás zajímat: Těhotenství ve zkušební době, Kolik je nemocenská při rizikovém těhotenství v roce 2022?

Nemocenská a nemocenské dávky z důvodu rizikového těhotenství se nijak neliší od „běžné“ pracovní neschopnosti z důvodu nějaké nemoci či úrazu.