Nárok ošetřovné a pobyt s dítětem v nemocnici při jeho hospitalizaci

Nárok ošetřovné a pobyt s dítětem v nemocnici při jeho hospitalizaci

Dítě má právo, aby s ním v nemocnici byl jeho rodič. Toto právo ale není absolutní. Záleží i na omezeních v konkrétní nemocnici. Během hospitalizace dítěte v nemocnici, není nárok na ošetřovné (OČR). Může být ale nárok na neschopenku (pokud je rodič hospitalizován společně s dítětem).

Dobrý den, moje dcera má velké zdravotní problémy, a paní doktorka ji objednala na vyšetření do nemocnice, která je od nás asi 200 kilometrů daleko.

Nejenom, že tam budu muset dceru odvézt, ale je riziko, že si jí tam budou chtít nechat několik dní na pozorování.

Nevím jak to řešit? Musí mi nemocnice umožnit pobyt s dítětem, pokud bude několik dní hospitalizované?

Mám nárok na ošetřovné (OČR), pokud bude dítě v nemocnici? Nebo jak to mám řešit? Vzala bych si dovolenou, ale už jsem celou dovolenou pro letošní rok vyčerpala.

Můžete mi poradit?


Pobyt rodiče v nemocnici při hospitalizaci dítěte

S nárokem na pobyt rodiče, pokud je dítě hospitalizované v nemocnici, je to trochu složitější. Záleží i na věku dítěte, který ve svém dotazu neuvádíte. Je zde několik faktorů:

1) Pobyt rodiče v nemocnici u dítěte od 6 roků

U dětí do 6 roků, je pobyt průvodce (obvykle rodiče) placený z veřejného zdravotního pojištění.

2) Pobyt rodiče v nemocnici u dítěte nad 6 roků

U dětí nad 6 roků, je pobyt rodiče v nemocnici placený ze zdravotního pojištění, jenom s předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny. Jinak se jedná o placenou službu.

Viz paragraf 25, zákon o veřejném zdravotním pojištění (zákon číslo 48/1997 Sb.):

§ 25 Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči

(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče po celý den přítomen průvodce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem zdravotní pojišťovny. 

(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

Pokud je možné, abyste byla s dítětem v nemocnici (viz dále), pak vám na příslušnou dobu, kdy bude dítěte v nemocnici, vystaví nemocnice klasickou neschopenku, a máte nárok na náhradu mzdy za nemoc.

Pokud by váš pobyt s dítětem v nemocnici nebyl indikován lékařem, pak není nárok ani na lůžko, ani na neschopenku.

Nárok být s dítětem v nemocnici při jeho hospitalizaci

S nárokem na to, abyste byla s dítětem při jeho hospitalizaci v nemocnici, to také není příliš jednoduché.

Obecně platí, že děti mají nárok na pobyt rodiče (zákonného zástupce), během svého pobytu (při hospitalizaci) v nemocnici. Tj. jedná se o právo dítěte – dítě má právo, aby s ním byl jeho rodič.

Viz práva hospitalizovaných dětí:

Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

Toto právo ale není absolutní a má své limity. Jedním z limitů mohou být provozní a kapacitní omezení na straně nemocnice. Jednotlivá zařízení, mají své interní předpisy a řády, kde jsou nastaveny podmínky, za kterých je umožněn pobyt zákonného zástupce.

Tyto interní předpisy a řády, by měly být v souladu s jinými zákony, a měly by respektovat práva dítěte. V praxi to ale někdy tak úplně neplatí. Nemocnice využívají/zneužívají toho, že se mohou odvolat na to, že pobytem rodiče „nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb“.

U malých dětí (do 6 roků), je to obvykle bez problému. U starších dětí, je to často podmíněno doporučením ošetřujícího lékaře. Toto se ale nedá příliš zobecnit. Záleží na konkrétní situaci, a také na konkrétní nemocnici (a někdy i na konkrétním personálu).

Některé nemocnice umožňují, alespoň tzv. „denní“ pobyt. Tj. rodič není hospitalizován společně s dítětem, ale může s ním být po celý den (od rána do večera) a nevztahují se na něj omezení běžných návštěvních hodin.

Nárok na ošetřovné během hospitalizace dítěte v nemocnici

V době, kdy bude dítě hospitalizované v nemocnici, není nárok na ošetřovné. Pokud byste měla OČR již před začátkem hospitalizace dítěte, pak se po dobu pobytu dítěte v nemocnici zastaví podpůrčí doba.

Tj. pokud byste měla OČR například už 3 dny před hospitalizací, následně bylo dítě 3 dny v nemocnici, tak po propuštění budete mít nárok na dalších 6 dní OČR (z celkových 9 dní).

Pokud byste zatím neměla OČR, pak máte nárok na „paragraf na dítě“ až poté, co bude dcera propuštěna z nemocnice. Za předpokladu, že u ní bude potřeba dalšího ošetřování:

  • u dětí do 10 roků je nárok na OČR téměř „automaticky“ (pokud byste s ní po propuštění musela být ještě nějakou dobu doma)
  • u dětí od 10 roků, je nutný souhlas lékaře, který posoudí, zda dítě bude vyžadovat další péči (ošetřování).

Viz paragraf 40, odstavec 3, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 197/2006 Sb.):

(3) Běh podpůrčí doby u ošetřovného se staví po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče. Ošetřovné se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí nejdéle do dne, jímž končí doba zaměstnání.

Jinak platí to, co je uvedeno výše – pokud je pobyt rodiče s dítětem při jeho hospitalizaci indikován lékařem, pak po dobu hospitalizace máte nárok na standardní neschopenku s náhradou mzdy za nemoc.

Ostatní čtenáři si prohlédli: