Kalkulačka výživné na dítě v roce 2024

<span>Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.</span> Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.

Na této stránce jsme připravili online kalkulačku pro orientační výpočet doporučené výše výživného. Na základě znalosti čistého příjmu jednoho z rodičů, který má (nebo by měl mít) povinnost hradit výživné na dítě (děti), si tedy můžete spočítat, na jak vysoké výživné by měl být nárok.

Jak je to se stanovením výše alimentů?

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je upravena v Občanském zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.) v paragrafech 910 až 923. Pro určení výše alimentů je pak rozhodující především paragraf 915:

(1) Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.

I z tohoto důvodu, tedy soud stanovuje výši výživného individuálně, podle příjmu povinného rodiče a podle jeho majetkových poměrů.

Zákon pak ale nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je tak plně v kompetenci rozhodujícího soudce.

Výpočet výše výživného v roce 2024

Kalkulačka výživné (alimenty) 2024
Čistá mzda povinné osoby(*)

Počet dětí (na které má platit alimenty)
1 dítě:
Věková kategorie 1 dítěte
Počet dní, které 1 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
2 dítě:
Věková kategorie 2 dítěte
Počet dní, které 2 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
3 dítě:
Věková kategorie 3 dítěte
Počet dní, které 3 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
4 dítě:
Věková kategorie 4 dítěte
Počet dní, které 4 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
Výpočet
(*) Pro výpočet se zadává průměrná čistá měsíční mzda povinné osoby, včetně i dalších příjmů (příjmy z práce na DPP nebo DPČ, příjmy z pronájmu, příjmy z podnikání OSVČ, renta, výsluhový příspěvek, invalidní nebo starobní důchod, některé sociální dávky (nemocenská, mateřská, rodičovská, apod.)).

Doporučená výše výživného na dítě v roce 2024

Existují ale určitá doporučení, kterými se většina soudců řídí. Tyto doporučené hranice pro minimální a maximální výši alimentů najdete v následující tabulce. Nutno ale říci, že toto doporučení soud respektovat nemusí, a není tedy nijak právně vymahatelné.

Životní etapa/věk dítěte Výživné na 1 dítě Výživné na 2 děti Výživné na 3 děti Výživné na 4 děti
Předškolní věk (0 – 5 roků) 14% 12% 10% 8%
I. stupeň ZŠ (6 – 10 roků) 16% 14% 12% 10%
II. stupeň ZŠ (11 – 15 roků) 18% 16% 14% 12%
SŠ a vyšší vzdělávání (16 roků a více) 20% 18% 16% 14%
Maximální částka (*) pevná částka 66% nebo pevná částka 55% nebo pevná částka 50% nebo pevná částka

(*) Podle doporučení Ministerstva spravedlnosti, ale výsledná částka výživného, nesmí překročit určitou hranici – tomu, kdo platí výživné, musí zůstat buď pevná částka nebo jde o % z čistého příjmu. Pevná částka, je stejná jako nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci. V roce 2024 se jedná o 12 705 Kč + 1/3 ze zbylé části čistého příjmu.

V tabulce najdete uvedeny procentuální výše příjmů, jaké by měl platit rodič, kterému byla určena povinnost hradit výživné. Horní hranice v uvedeném rozpětí se pak má týkat především případů, kdy je placeno výživné pro jedno dítě. Spodní hranice je pak určena pro případy, kdy je výživné placeno pro více dětí.

Výživné pro zletilé dítě, ukončení vyživovací povinnosti

Na výživné má nárok jak nezletilé dítě, tak i zletilé dítě. Není tedy pravda, že když dítě dosáhne plnoletosti (18 roků), tak končí povinnost platit výživné. Zákon nestanovuje žádnou hranici. Rozhodujícím faktorem, pro nárok na výživné je to, zda se je dítě schopné samo živit.

Mohou tak nastávat různé případy:

  • Nezletilé dítě ukončí studium, třeba v 17 letech a nastoupí do zaměstnání = v tu chvíli končí vyživovací povinnost, protože dítě je schopné se samo živit
  • Zletilé dítě studuje na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole i po dosažení věku 18 roků = to je bráno jako soustavná příprava na budoucí povolání a vyživovací povinnost i nadále trvá
  • Zletilé dítě studuje dálkové studium na vysoké škole nebo vyšší odborné škole = při dálkovém studiu dítěti nic nebrání v tom, aby současně vykonávalo zaměstnání (tedy se samo živilo), vyživovací povinnost končí
  • Zletilé dítě studuje již třetí vysokou školu a přitom žádnou úspěšně nedokončilo = zde vyživovací povinnost trvá. Pokud by se ale u zletilého dítěte jednalo jen o účelové studium, aby i nadále dostávalo výživné, pak je možné obrátit se na soud, a podat návrh na ukončení vyživovací povinnosti

Zvýšení nebo snížení alimentů

Jak osoba, která je příjemcem výživného (zletilé dítě nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte), tak i osoba, která má povinnost platit alimenty, může požádat soud o případné zvýšení nebo snížení výživného.

Součástí návrhu na zvýšení nebo naopak snížení alimentů musí být zdůvodnění, proč je toto požadováno. U příjemce alimentů může být důvodem třeba zvýšení nákladů – v souvislosti se zahájením studia na základní, střední nebo vysoké škole. Nebo i z jiných důvodů. Na straně povinného (ten kdo platí výživné), pak může být důvodem pro snížení výživného třeba dlouhodobá nezaměstnanost, dlouhodobá pracovní neschopnost a jiné relevantní důvody.

Jak postupovat při neplacení výživného

V případě, že se rozvedení rodiče dohodli na nějaké výši výživného, a dotyčný rodič jej přestane platit, pak je podobná dohoda poměrně obtížně vymahatelná. V takovém případě je nutné se nejprve obrátit na soud a nechat stanovit výši výživného soudem.

Pokud se pak jedná o případ, kdy jsou alimenty stanoveny osudem a povinný je neplatí, nebo je platí v nižší částce než je ta určená soudem, pak je možné nezaplacené výživné vymáhat. Pokud máte pravomocný rozsudek soudu o výši výživného, je možné obrátit se na exekutora, který bude dlužené výživné vymáhat buď exekucí na mzdu, nebo přikázáním pohledávky na účet povinného (zablokování bankovního účtu) nebo zabavením majetku.

Dluh na výživném má vždy absolutní přednost před jinými pohledávkami. Nejenom, že nezaplacené alimenty spadají mezi přednostní pohledávky, ale i mezi přednostními pohledávkami mají zvláštní postavení a přednost.

Trestní oznámení pro neplacení výživného

Pokud nejsou alimenty placeny po dobu delší než 4 měsíce, pak se již jedná o trestný čin. Je možné podat trestní oznámení na Polici ČR. Za neplacení výživného pak hrozí i nepodmíněný trest odnětí svobody, což bývá pro mnoho neplatičů dostatečně důrazným varováním, aby dlužné výživné uhradil co nejdříve.

Promlčecí doba u výživného

Pozor také na promlčení výživného – pokud je výživné stanoveno jen prostou dohodou mezi rozvedenými manželi, pak je nezaplacené výživné promlčeno po 3 letech. A to zde předpokládáme, že byla uzavřena písmenná dohoda. Jakákoliv ústní dohoda bez svědků je ve své podstatě právně nevymahatelná.

Pokud je nezaplacené výživné určené soudem, tak to je promlčeno po uplynutí 10 roků. Avšak platí, že pod dobu, kdy je dluh vymáhán exekutorem tato promlčecí doba neběží.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka výživné na dítě v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna